Výchovou k podnikavosti

Čtvrtou studií, kterou představujeme čtenářům VIP, je závěrečná zpráva expertní skupiny Evropské komise z února 2004 Education for Entrepreneurship, která vychází ze srovnání podpory podnikatelských dovedností v rámci vzdělávacího systému v 15 členských zemích EU, v té době 9 přistupujících zemích a dále v Norsku a na Islandu.

Na úvod zpráva uvádí vcelku známý předpoklad, že podpora podnikatelských dovedností a pozitivního postoje k podnikání obecně jsou pro společnost přínosné nejen ve smyslu motivace k zakládání podnikatelských jednotek, které mohou přispívat k hospodářskému růstu. Podnikatelské dovednosti a postoje také napomáhají aktivnímu přístupu k životu, k občanské samostatnosti, odpovědnosti, tvořivosti, ochotě zdravě riskovat. Pomáhají i samotnému procesu učení se na místo pouhého přijímání znalostí.

Studie považuje budování podnikatelského ducha u mladé generace za mezioborový horizontální aspekt, který by měl mít svoje místo na všech stupních vzdělávací soustavy (tedy včetně základních škol a vyšších škol neekonomických směrů) a prezentuje na závěr 21 doporučení. Jsou mezi nimi např. potřeba koordinované politiky na národní úrovni s užší spoluprácí mezi ekonomickými ministerstvy a ministerstvem školství, podpora spolupráce mezi školami a podniky ve formě např. společné tvorby výukových materiálů, dále vytváření sítí, seskupení a nevládních organizací se zaměřením na zvyšování společenského povědomí a šíření osvědčených postupů.

V některých zemích mají vůdčí roli organizace podporované soukromým sektorem s příspěvky z veřejných rozpočtů. Klíčovou roli hraje systematické vzdělávaní učitelů, orientace na vzdělávací programy zaměřené na praktické znalosti, např. zakládání a vedení virtuálních firem studenty, zapojení úspěšných podnikatelů do výuky na školách apod.

Napsat komentář