Partneři a klienti

aneb s kým a pro koho mi bylo potěšením…

V rámci tří mezinárodních projektů zaměřených na podporu ICT startupů v EU a propojování s VC investory jsem působil jako senior konzultant a koordinátor aktivit s odpovědností za ČR, resp. region střední a východní Evropy.

Dvakrát jsem byl přizván k týdennímu hodnocení návrhů ICT projektů z oblasti vývoje a výzkumu, které se ucházely o spolufinancování z Framework Programme

Pro manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské VUT v Brně  jsem vytvořil volitelný modul Electronic Commerce a vedl v něm výuku. Dále jsem několik let přednášel v MBA modulech Meeting customer needs a Information management a byl hodnotitelem desítek disertačních prací.

Jako externí konzultant jsem se podílel na tvorbě informační strategie a datových, resp. procesních, modelů pro podniky Jihočeská energetika a.s., Pražská energetika a.s., Teza Brno a.s. aj.

Na Fakultě informatiky jsem vedl sérii řízených interview s vedoucími bakalářských, magisterských a doktorských prací a dále se zástupci ICT firem, které tyto práce zadávaly, za účelem sdílení best practices, resp. vyhodnocení spokojenosti. Spolupracoval jsem také na rozvoji Sdružení průmyslových partnerů a vědeckého parku CERIT.
Podobné konzultace k rozvoji vztahů mezi akademickou sférou také s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF.

Jsem jeden z iniciátorů myšlenky tzv. Mezinárodního domu a spoluautor pilotního projektu Brno Expat Centre. Jako přizvaný konzultant jsem byl členem pracovní skupiny pro inovace a konkurenceschopnost v rámci tvorby Koncepce ekonomického rozvoje města. Člen komise pro Smart City.

Působím jako mentor pro soutěže start-upů, např. 100-Days Challenge. Spolupráce při organizaci akcí.

Asistoval jsem švýcarské společnosti při výběru klíčových osob pro rozhovory a sběr dat ke srovnávací studii inovačního prostředí Brna, Barcelony, Manchesteru a Malmo/Oresund.

Člen pracovní skupiny Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, napomáhal jsem vzniku JIC a řídil organizaci první české konference inovátorů Gate2Growth (součást mezinárodní sítě).

truconneXion s.r.o., DMMS CZ s.r.o. (dnes již součást Leo Burnett), Chotěbořské strojírny a.s.

Člen externího konzultačního týmu, který spoluvytvářel firemní strategii nebo její části.

Ústav informatiky FAST VUT v Brně

Za katedru, kde jsem několik let pracoval jako vědecký tajemník, jsem koordinoval dva mezinárodní výzkumné projekty v oblasti Electronic Commerce a byl členem programového výboru stejnojmenné mezinárodní konference konané každoročně ve slovinském Bledu. Několik let jsem vedl diplomové práce na oboru Ekonomika a řízení.

Člen týmu, který přeložil uživatelské příručky pro GUI Guidelines a CASE nástroj System Engineer.