WWW audit

WWW audit je jedním z prvních kroků v projektu Komunikační Internet strategie. Je výhodné s ním v projektu tvorby strategie začít, má-li již Klient vytvořenou svoji WWW službu. Bod 3 (analýza konkurence, příp. partnerů) WWW auditu je pak samozřejmým krokem, který by měl předcházet budování jakékoliv WWW služby.

Cílem Web Auditu je posoudit a zhodnotit

  • do jaké míry přispívá WWW služba k naplňování podnikatelských, resp. marketingových, cílů organizace

  • konkurenceschopnost WWW služby

  • vnímání / image WWW služby mezi internetovskou veřejností

Web audit přitom neposuzuje pouze samotnou WWW službu, ale komplexní přístup organizace k online marketingu na Internetu.

Postup prací na projektu Web Audit

  1. Studium WWW služby a analýza firemních podkladů

  2. Interview s představiteli vedení organizace (především z útvarů marketingu a informatiky)

  3. Analýza konkurence na Internetu (nalezení, zhodnocení a porovnání WWW služeb každého nebo vybraných konkurentů)

  4. Cca jednodenní workshop s pracovní skupinou Klienta a dohoda na vahách jednotlivých kritérií hodnocení

  5. Analýza (nalezení a rozbor odkazů na zmíněnou WWW službu z ostatních serverů) a hodnocení WWW služby dle standardizované metodiky (popis hypermediálních elementů, slovní hodnocení, skupinové bodování, výpočet výsledků)

  6. Hodnocení image vybraným vzorkem cílové skupiny (sestavení vzorku cílové skupiny, předání podkladů pro hodnocení, převzetí dat a vyhodnocení)

  7. Sestavení souhrnné zprávy

Body 3 a 4 lze na přání Klienta silně zjednodušit, bod 6 případně vynechat.

Příklady kritérií pro bodové hodnocení WWW služby

Kritérium

Co se hodnotí

Kvalita informačního obsahu Rozsah poskytovaných informací a jejich relevance k potřebám návštěvníků, vícejazyčná verze, apod.
Aktuálnost informačního obsahu Míra aktuálnosti poskytovaných dat
Jedinečnost informačního obsahu Lze informace vystavené na WWW získat i jinde (u konkurence nebo jinou formou od stejného či cizího subjektu)
Design, grafické zpracování Estetické kritérium, atraktivnost, vhodnost
Rychlost přístupu Doba downloadu (na různé dokumenty a ze sítí různých providerů)
Uživatelský komfort, jednoduchost navigace, strukturovanost Jak snadná je orientace při hledání informací, jak logická je struktura, resp. hierarchie informací
 

Celkově je posuzováno 11 možných kritérií, kterým se přiřazují stanovené váhy a hodnocení jednotlivých konzultantů. Škála hodnocení každého kritéria je stejná (1 až 5 bodů, více bodů znamená lepší hodnocení). Váhy se vždy stanovují individuálně pro každou WWW službu na základě online marketingového auditu a podnikatelských cílů WWW služby (společně s Klientem). Hodnocení WWW služby má samozřejmě i svoji textovou část, která obsahuje doporučení konkrétních kroků jako základ pro vytvoření komunikační Internet strategie dané organizace.

Jako ukázku bodu 3 pro Vás připravil VIP porovnání vybraných českých bank dle metodiky WWW auditu vytvořené v mezinárodní spolupráci.

Napsat komentář