Vzestup kreativní třídy (7)

obrázek V sedmém pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se budeme věnovat sociálnímu a kreativnímu kapitálu a budování různých typů vztahů, které každý z nás potřebuje. Na základě vlastních interview a dostupných průzkumů předkládá autor příklady měst, která jsou atraktivní pro kreativní třídu.

Sociální kapitál
Vidíme to v mnoha zemích a regionech. Lidé se méně zapojují do občansko-veřejných aktivit. Klesá účast ve volbách, počet farníků u bohoslužeb i členů dobrovolných organizací. Postupně se vzdalujeme dříve přirozeným komunitám, ať už se to týká širší rodiny, přátel, sousedů nebo účasti v různých organizacích.

Definic sociálního kapitálu je více, jedna staví na reciprocitě. Prokážeme-li někomu službu, je pravděpodobné, že nám to v budoucnu oplatí. Pokles sociálního kapitálu znamená, že společnost se stává méně spolehlivou a občansky uvědomělou, což je podle některých sociologů podmínka prosperity.

Robert Putnam vidí důvody v následujících faktorech. Prvním je rostoucí množství času, které věnujeme práci, a zvýšený tlak peněz a času, který nám pak schází pro naše blízké. Druhým je geografické rozpínání sídelních útvarů, kvůli kterému se vzdalujeme od rodin a přátel. Mezi dalšími uvádí vliv televize a ostatních elektronických médií a také generační posun, který nastal od dob sdíleného údělu vůči společnému nepříteli (např. během války nebo totality) k současné éře, kdy se lidé více zaměřují sami na sebe.

Kreativní kapitál
Se vším výše uvedeným Florida souhlasí, avšak jeho průzkumy ukazují, že typ komunit, ve kterých chtějí žít příslušníci kreativní třídy a které vytvářejí ekonomickou prosperitu, je odlišný od těch, na které jsme zvyklí z minulosti. Pro komunity rozvíjející se v dnešní době je typická větší různorodost vztahů a druhů přátelství, více individualistické snahy a volnější vazby. Lidé dávají přednost pestrosti, nízkým bariérám vstupu a možnostem vyjádřit svoji identitu.

Zatímco místa se silnými vazbami a velkým sociálním kapitálem zvýhodňují původní členy komunity a posilují stabilitu, místa s volněji utvářenými sítěmi a vazbami mezi členy jsou přístupnější pro nově příchozí a nové kombinace zdrojů a nápadů. Velký sociální kapitál může také tlumit podnikatelského ducha.

Svět volnějších vazeb
Sociální kapitál je založen na silných vazbách, tedy typech vztahů, které máme se členy rodiny, blízkými přáteli, dlouholetými kolegy nebo sousedy. Tyto dlouhotrvající vztahy jsou obvykle založeny na důvěře a reciprocitě v mnoha oblastech života. Podle sociologů, kteří se specializují na sítě, je většina lidí schopna udržovat pět až deset takových vztahů. Každý je máme.

Na druhé straně počet volnějších vazeb a vztahů, ve kterých jsme schopni se angažovat, je mnohem vyšší. Pomáhají nám především při mobilizaci zdrojů, sběru informací a nápadů – ať už při získávání nového pracovního místa, řešení problému, uvádění nového produktu na trh nebo zakládání nové organizace. To vše jsou potřeby, které nastávají u kreativní třídy častěji a které hrají důležitější roli než dříve. Na rozdíl od silných vazeb nevyžadují tolik času k jejich udržování a často je lze budovat elektronickými prostředky, např. přes Internet.

Hledání rovnováhy
Život postavený pouze na volných vztazích a quasi-anonymitě by byl velmi osamělý a povrchní a nikdo z kreativní třídy by si takový asi nepřál. Na druhé straně nelze očekávat, že naše životy znovu tolik ovládnou silné vazby, jak tomu bylo dříve.

Florida zmiňuje hledání nového modelu a atraktivních míst, která mají bohatost historie a současně potenciál kombinovat inovace a ekonomický růst s autentickou komunitou a příjemným způsobem života. Míst, která umožňují rovnováhu mezi otevřeností a silným smyslem pro komunitu. Oproti Silicon Valley staví jako příklady Chicago, Seattle, Toronto nebo Dublin.

Pokračování příště
Předchozí díl

Napsat komentář