Obsah projektu Komunikační Internet strategie

Projekty podnikových Internet strategií bývají zaměřeny na tři úrovně komunikace:

 • marketingovouve smyslu vytváření image a působení na okolí
 • informačníve smyslu poskytování a výměny informací
 • technologickoutýkající se standardů a používaných nástrojů a Internet technologií pro přenos dat v rámci veřejných počítačových sítí

Rozsah a charakter každého projektu se pochopitelně liší dle specifických potřeb a plánů dané organizace a je ovlivňován momentální situací na trhu. V dalším textu jsou v krátkosti zmíněny fáze, které většinou tvoří kostru projektu. Na základě našich zkušeností se osvědčuje nejdříve vytvořit pracovní tým složený z konzultantů a ze zástupců klienta a projekt zahájit jednodenním až dvoudenním tréninkem zaměřeným na principy online marketingu, na v projektu používané techniky a na zformování týmu.

 1. Východiska marketingové a informační strategie organizace
  • online audit, revize strategických cílů ve vztahu k Internetu
 • Segmentace trhu
  • hlavní skupiny zákazníků a jejich charakteristiky
  • jejich porovnání s relevantními segmenty uživatelů českého Internetu – viz průzkum Ústavu informatiky
  • analýza ostatních subjektů (dodavatelé, strategičtí partneři)
 • Konkurenční strategie
  • vztah konkurence k Internetu, analýza konkurenčních online služeb dle standardní metodiky
 • Marketingový mix – 5P
  • Product, Promotion, Place, Price – jak podpořit jednotlivé složky mixu v online prostředí
 • AIDA model
  • Attention, Interest, Desire, Action – plánování online sekvencí směřující od upoutání pozornosti potenciálního zákazníka k vyvolání konkrétní akce
 • Perspektivy Intranetu/Extranetu
  • audit datového modelu pro marketing
  • vazby na marketingovou část podnikového informačního systému
 • Definování, hodnocení a výběr projektů
  • klíčová fáze projektu, ve které se definují konkrétní cesty (podprojekty) vedoucí k naplnění formulovaných online marketingových cílů
 • V další části dochází k hodnocení podprojektů dle stanovených kritérií a k výběru těch, které budou v návaznosti na KIS realizovány.

  Příklady projektů navržených KIS

  Komunikační strategie pro Internet vyúsťuje v řadu konkrétních (pod)projektů, ze kterých se na základě jejich hodnocení a dalších omezujících podmínek vybere jejich podmnožina určená k realizaci. Dle metodiky, která je zpracovávána ve spolupráci Ústavu informatiky VUT FAST,  společnosti DirectNet Consulting a zahraničních konzultantů, následují příklady několika možných (pod)projektů:

  Návrh interaktivních služeb

  Kvalita interaktivních služeb je podstatným jazýčkem na vahách při hodnocení úspěšnosti WWW služby. Jejich návrh zahrnuje mj. definici cíle a přínosů, funkční popis, návaznost na vnitropodnikové systémy (databáze), návrh datových struktur a vstupních formulářů. Jako velmi důležité se ukazuje definovat rozhraní na marketingovou komponentu informačního systému organizace a na její datový model.

  Struktura a návaznost hypermediálních objektů a jejich popis

  Hypermediálními objekty jsou myšleny jednotlivé WWW dokumenty (statické nebo dynamicky generované), grafické objekty (loga, fotografie apod.) a ostatní multimediální prvky (video nebo audio sekvence). Výstupem musí být jednoznačně definovaný model (nezávislý na HW/SW/DB platformě ani jiné technologii) pro realizátora WWW služby.

  Vizuální styl

  představuje zásady návrhu každého WWW dokumentu, podoba hlavičky a patičky, definice barvových schemat atd.

  Tvorba textového / grafického obsahu

  Ne vždy lze kompletně převzít již vytvořené podklady (určené pro tištěné prezentace). Velká část textového obsahu vzniká až na základě úvodních prací v rámci komunikační strategie, které se rozpracovávají v čase mezi formovacími semináři.

  Organizační a provozní pravidla

  • návrh kompetencí mezi útvary marketingu a informatiky
  • zajištění okamžité odezvy pro klienta
  • změna popisu pracovních míst
  • přístupová práva uživatelů (viz bezpečnostní aspekty)

  Internet promotion

  • registrace WWW služby v tématických katalozích a vyhledávacích službách
 • definování tzv. linkage policy
 • analýza vhodných reklamních prostorů a jejich výběr
 • návrh a tvorba reklamních prvků
 • plán a realizace propagace na Internetu i mimo něj
 • Analýza návštěvnosti

  Jedná se zpravidla o kvantifikaci měřitelných efektů, které vyvolala WWW služba – zahrnuje způsoby sledování návštěvnosti, návrh struktury sledovaných dat a postupů využití výsledků (důležitá je vazba na ostatní marketingová data získaná organizací z okolí mimo Internet)

  Training

  určený většinou pro pracovníky marketingu, dealery nebo zaměstnance z jednotlivých organizačních útvarů zodpovědné za aktualizaci informací jim přidělených

  Bezpečnostní aspekty

  Klíčovými úkoly pro bezpečnost online transakcí je

  • zajištění utajeného přenosu dat
  • potvrzení identity (autentizaci) všech dotčených stran
  • integrita platebních příkazů pro objednávky zboží a služeb

  Tato část nezahrnuje pouze technické aspekty bezpečnosti, ale definuje rovněž úrovně utajení jednotlivých informačních produktů a organizační pravidla pro nakládání s nimi.

  Metoda formovacích seminářů

  Pro řešení projektů KIS lze s úspěchem využít metody formovacích seminářů, která je původní modifikací metody Joint Application Development tuzemskou firmou SHINE a používá se jako základ pro formování týmu a vytváření dohod. Tato metoda předpokládá vytvoření společného řešitelského týmu ze zástupců klienta a konzultační firmy. Formovací seminář můžeme definovat jako zvláštní druh soustředěné společné práce řešitelského týmu, při které se pod vedením zkušeného moderátora dochází ke klíčovým dohodám.

Napsat komentář