Obchodní modely pro elektronické obchodování

Elektronický obchod (e-shop)

 • online marketing firmy nebo obchodu
 • v prvním případě jde o marketing organizace a jejího zboží nebo služeb s možností objednávat, příp. i platit (často kombinováno s tradičními marketingovými kanály)
 • prvotním cílem je zvýšit poptávku, mezi další cíle patří redukce nákladů na prodej a marketing, je to levná cesta k prezentaci na globálním trhu
 • zisky se očekávají ze snížených nákladů, zvýšení obratu, příp. z reklamy

Elektronická burza (e-procurement)

 • online nabídky a zprostředkování zboží a služeb
 • typicky provozované velkými podniky nebo veřejnými institucemi
 • hledání dalších dodavatelů a redukce nákladů na nabídku (např. specifikace nabídek mohou být stahovány dodavateli na místo zasílání poštou), může být rozšířeno o online formu vyjednávání, uzavření smlouvy a spolupráci prostřednictvím online média
 • jako hlavní zdroj zisku se očekává snížení nákladů (na zpracování nabídek a na získání lepších nabídek za minimálně srovnatelné náklady)

Elektronické obchodní centrum (e-mall)

 • soustava elektronických obchodů pod společným zastřešením např. zavedené značky
 • může být rozšířeno o obecně garantovanou metodu online placení
 • při specializaci na určitý segment trhu se pak takové obchodní centrum stává centrem pro celé odvětví
 • přidanou hodnotou mohou být služby nebo vlastnosti virtuálního společenství (diskusní fóra, uzavřené uživatelské skupiny, FAQ – seznam často kladených otázek apod.)
 • příjmy se očekávají ze členských poplatků, z reklamy, příp. z provize za transakci (pokud jsou platby prováděny prostřednictvím obchodního centra)

Trh třetí strany (3rd party marketplace)

 • rozvíjející se model vhodný pro organizace, které dávají přednost outsourcingu online marketingových operací (jako doplněk k tradičním marketingovým kanálům)
 • ve své základní podobě se jedná o uživatelské rozhraní ke katalogu produktů nebo služeb, které může být dále rozšířeno o speciální služby typu propagace obchodní značky, online platby, logistiku, objednávky, příp. komplexní službu zahrnující i bezpečné transakce
 • příkladem představujícím obchodní vztah firma-koncový zákazník může být marketing jedné akce (např, konference) zaštítěný dobře známou firmou v daném oboru, poskytovatelé připojení mohou použít tento model pro obchodní vztahy firma-firma a využít tak schopnosti tvorby WWW služeb
 • příjmy mohou být generovány na základě členských poplatků, poplatků za služby nebo provizí z hodnoty uskutečněné transakce 

Virtuální společenství (virtual communities)

 • základní hodnota je vytvářena členy daného společenství (zákazníky nebo partnery), kteří přidávají svoje informace do základního prostředí, které garantuje poskytovatel
 • příjmy mohou plynout ze členských poplatků nebo z reklamy
 • virtuální společenství může být důležitým doplňkem ostatním marketingovým aktivitám v rámci budování důvěry u zákazníků a zajišťování zpětné vazby

Poskytovatel služeb hodnotového řetězce (value chain service provider)

 • specializace na některou z funkcí hodnotového řetězce (např. platby nebo logistika) se záměrem získat tímto odlišením konkurenční výhodu
 • klasickým příkladem byly vždy banky, které mohou nyní nalézt nové příležitosti
 • nové přístupy se objevují v řízení výroby nebo ve skladovém hospodářství
 • zisky mohou být založeny na poplatcích nebo procentním podílu

Integrátor hodnotového řetězce (value chain integrator)

 • zaměřuje se na integraci více kroků hodnotového řetězce a na potenciál zhodnocení informačních toků mezi těmito kroky jako další přidanou hodnotu
 • zisky mohou plynout z poplatků za konzultační činnost nebo za transakci

Kooperativní prostředí (collaboration platform)

 • soustava nástrojů a informační prostředí pro kooperaci mezi firmami
 • může být zaměřeno na určité funkce, jako je např. společné navrhování nebo projektování
 • obchodní příležitosti lze najít v managementu celé služby (za členské nebo uživatelské poplatky) a v prodeji (licencí) speciálních nástrojů (např. pro návrh, workflow, řízení oběhu dokumentů aj.)

Informační broker a další služby (informationbrokerage and other services)

 • objevuje se celá řada nových služeb přidávající hodnotu k množství dat, které se nacházejí na otevřených sítích nebo které pocházejí z intregrovaných obchodních operací, jako je sestavování profilu zákazníka, burza obchodních příležitostí, investiční poradenství apod.
 • informace a poradenství musejí být obvykle placené přímo buď na základě „předplacení“ nebo platby za užití, další možností je využití reklamy
 • zvláštní kategorií jsou služby poskytované certifikačními autoritami a elektronickými notáři nebo jinou důvěryhodnou třetí stranou
 • zdrojem příjmu mohou být předplatitelské poplatky kombinované platbou za užití nebo prodej software či konzultační činnost

Klasifikace obchodních modelů

Následující schema mapuje popsané obchodní modely nazákladě dvou kritérií. Na vodorovné ose je míra inovativního přístupu oprotipouhé elektronické verzi tradičního obchodního modelu, na svislé ose pak integrace funkcí. Na jedné straně tak najdeme primitivní elektronické obchody, které jsou elektronickou verzí tradičních způsobů prodeje, na druhé straně integraci obchodního řetězce, kterou nelze provozovat tradiční formou, neboť je kritickyzávislá na IT podpoře informačních toků a právě jejich integrací dodává přidanou hodnotu.